• +359 88 2103840
  • contact@funkymonkey.bg
  • Bulgaria, Sofia

FUNKY MONKEY

satisfaction (2)
Опит

15+ години

house (1)
Вид

Детска градина и ясла

children (1)
Възрастови групи

1-7 години

certificate (1)
Лиценз

МОН

Работно време
clock (1)

07.30 – 19:00

calendar (1)
Учебна година

01 септември – 30 юни

sun (1)
Лятна детска градина и ясла

01 юли – 31 август

map (1)
Локации

3

За нас

Частна Детска Градина ”Фънки Мънки” е иновативна верига детски градини и ясли, специално създадени като изключително удобно решение и придобивка за заетите служители на компании, предоставяйки качествени грижи и образование за деца на възраст от 1 до 7 години, директно в сградата на работодателя им.

На фокус

Образователни цели

Нашите главни образователни цели са фокусирани върху идеята всяко дете да  :

На фокус

Образователни цели

Нашите главни образователни цели са фокусирани върху идеята всяко дете да  :
New Project (19)

Интелектуален растеж

Всяко дете да стане самостоятелно, да придобие знания и умения, които да формират
личността  и културното му богатство. За това ние създадохме среда, която да
провокира детското въображение, да предлага поводи за многобройни преживявания,
да развива творческите заложби и обогатява духа.

New Project (18)

Компетентности

Необходими за успешна личностна реализация, ранно откриване на заложбите и
способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им,
формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, формиране на
толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и
религиозната идентичност.

New Project (20)

Обучение

Обучение, възпитание и социализация осъществена в среда за учене чрез игра,
съобразена с възрастовите особености, индивидуалните потребности на детето,
гарантираща цялостното развитие.

New Project (21)

Щастие

Благоприятна, весела и спокойна среда, в която всяко дете се чувства сигурно, обичано
и подкрепяно.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Като привърженици на идеята за ранно детско развитие отделяме специално внимание на обучението на най-малките ни ученици.
Фокусираме се върху играта, която съчетава в себе си многообразие от възможности за откриване и опознаване на света около тях, стимулира сетивата им, социалните умения, развива фината и груба двигателна моторика.

Създаваме образователна среда, в която подтикваме и насърчаваме вроденото детско любопитство.
Обръщаме специално внимание на “ученето чрез преживяване”. Стимулираме активизирането на речта и формирането на богат пасивен и активен запас от думи. Подпомагаме развитието на техните комуникативни умения и взаимодействието им с останалите деца в групата.

Насърчаваме развиването на все по-сложни социални умения и комуникация с връстниците им.
Стимулираме сътрудничеството между тях, споделянето и правилното разрешаване на конфликтни ситуации.
Подкрепяме разбирането и изразяването на техните чувства и емоции, като им помагаме да ги идентифицират и разберат.
Отделяме внимание на развитието на уменията за самостоятелност и независимост, които да подпомогнат изграждането на здраво самочувствие.

Възползваме се от активността и любознателността на децата в тази възраст, за да провокираме все повече интереса им към ученето. Чрез разнообразни и ангажиращи вниманието занимания – развиваме тяхното физическото, емоционално, социално и когнитивно познание.
Поставяме основите и правим първите стъпки в ограмотяването, графомоториката, следването на по-сложни инструкции, самостоятелното разрешаване на проблеми.
Отделяме внимание на творчеството и развиването на въображението, ежедневно стимулирайки ги чрез музика, рисуване и експериментиране.

Усъвършенстваме уменията за самостоятелност, отделяйки все повече време за развитие на логическо и критично мислене.
Стимулираме креативността, координацията и прецизността им в разнообразни самостоятелни и групови дейности.
Насърчаваме развитието на емпатия и уважение към другите.

Фокусираме вниманието си върху цялостната подготовка на децата, свързана с предстоящия преход в първи клас.
Отделяме нужното време за стимулиране на тяхната увереност и сигурност в способностите им.
Чрез структурирани учебни активности надграждаме все повече техните езикови, математически и когнитивни умения.
Развиваме паметта, вниманието, концентрацията и откривателския им дух.